kazruseng
Заңдардың конституциялылығын тексеру

 • “Бұқаралық ақпарат құралдары туралы” Қазақстан Республикасының Заңын Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігі тұрғысында тексеру туралы

 • “Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Қазақстан Республикасы Конституциялық заңын Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігі тұрғысында тексеру туралы

 • Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 1998 жылғы 9 желтоқсанда Республика Парламенті қабылдаған "Сауда-өнеркәсіп палаталары туралы" Заңның Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін тексеру туралы өтінімі жөнінде. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 1999 жылғы 18 ақпандағы N 15/2 қаулысы

 • јазаєстан Республикасы Жер кодексiнi¦ јазаєстан Республикасы Конституциясына сЎйкестiгi туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ 2003 жыл¬ы 10 маусымда¬ы N 8 јаулысы

 • "јазаєстан Республикасыны¦ кейбiр за¦ актiлерiне прокурорлыє єада¬алау мЎселелерi бойынша Јзгерiстер мен толыєтырулар енгiзу туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестігi туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 2002 жыл¬ы 5 тамыз N 5

 • "Саяси партиялар туралы" За¦ны¦ јазаєстан Республикасы Конституциясына сЎйкестiлiгін тексеру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 2002 жыл¬ы 11 шілде N 6

 • "јазаєстан Республикасыны¦ кейбір за¦ актілеріне діни сенім бостанды¬ы жЎне діни бірлестіктерді¦ єызметі мЎселелері бойынша Јзгерістер мен толыєтырулар енгізу туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ конституциялылы¬ын тексеру туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 2002 жыл¬ы 4 сЎуір N 2

 • "јазаєстан Республикасыны¦ Парламенті жЎне оны¦ депутаттарыны¦ мЎртебесi туралы" јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє за¦ына Јзгерiстер мен толыєтырулар енгiзу туралы" јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє за¦ы жЈнiнде. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Кенесіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 22 єараша N 15/2

 • јазаєстан Республикасы Парламентi 2001 жыл¬ы 26 маусымда єабылда¬ан "јазаєстан Республикасыны¦ кейбiр за¦ актiлерiне Јзгерiстер мен толыєтырулар енгiзу туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестiлiгi туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 2001 жыл¬ы 9 шілде N 12/2

 • јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє за¦ыны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестігі туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє ке¦есіні¦ єаулысы 2000 жыл¬ы 3 шілде N 16/2

 • "Е¦бек (єызмет) міндеттерін атєару кезінде жазатайым оєи¬аны¦ немесе кЎсіби ауруды¦ нЎтижесінде зардап шеккен єызметкерді¦ Јмірі мен денсаулы¬ына зиян келтіргені Їшін жµмыс берушіні¦ жауапкершілігін міндетті саєтандыру туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестігі туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 1999 жыл¬ы 3 тамыз N 17/2

 • "Жануарларды¦ сирек кездесетін жЎне єµрып кету єаупі тЈнген тЇрлері туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ Республика Конституциясына сЎйкестігі туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јаулысы 1999 жыл¬ы 29 шілде N 16/2

 • јазаєстан Республикасы Премьер-Министріні¦ 1998 жыл¬ы 9 желтоєсанда Республика Парламенті єабылда¬ан "Сауда-ЈнеркЎсіп палаталары туралы" За¦ны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестігін тексеру туралы Јтінімі жЈнінде. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 18 аєпан N 15/2

 • јазаєстан Республикасы Президентіні¦ јазаєстан Республикасы Парламенті 1998 жыл¬ы 15 желтоєсанда єабылда¬ан жЎне јазаєстан Республикасы Президентіне єол єою¬а µсын¬ан "¤сімдіктер карантині туралы" За¦ны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестігін тексеру туралы Јтінімі жЈнінде. јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 4 аєпан N 16/2

 • јазаєстан Республикасы Премьер-Министріні¦ 1998 жыл¬ы 2 єазанда јазаєстан Республикасы Парламенті єабылда¬ан "Аудиторлыє єызмет туралы" јазаєстан Республикасыны¦ За¦ын јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкес емес деп тану туралы Јтінімі туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ єаулысы 1998 жыл¬ы 16 єарашада¬ы N 10/2

 • јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ 1998 жыл¬ы 26 маусымда јазаєстан Республикасы Парламентi єабылда¬ан "Сауда-ЈнеркЎсiп палаталары туралы" За¦ны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестiгi туралы Јтiнiшi туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есiнi¦ јаулысы 1998 жыл¬ы 31 шiлдедегi N 5_2

 • "јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ јазаєстан Республикасы Парламентi 1998 жыл¬ы 4 аєпанда єабылда¬ан, јазаєстан Республикасы Президентiне єол єою¬а берiлген јазаєстан Республикасыны¦ Азаматтыє кодексiнi¦ (ерекше бЈлiм) Республика Конституциясына сЎйкестiгi туралы" Јтiнiшi туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есiнi¦ јаулысы 1998 жыл¬ы 8 наурыз N 1/2

 • "јазаєстан Республикасында¬ы тілдер туралы" За¦ыны¦ јазаєстан Республикасы Конституциясына сЎйкестігі жЈнінде јазаєстан Республикасы Президентіні¦ Јтінуі туралы. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есіні¦ јАУЛЫСЫ 1997 жыл¬ы 8 мамырда¬ы N 10/2

 • "јазаєстан Республикасыны¦ кейбiр за¦ актiлерiне Јзгертулер мен толыєтырулар енгiзу туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясыны¦ сЎйкестiгi туралы. јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1996 жыл¬ы 2 желтоєсанда¬ы N 8

 • "јазає ССР-iнде азаматтарды зейнетаєымен єамтамасыз ету туралы" јазає ССР За¦ына Јзгертулер мен толыєтырулар енгiзу туралы" За¦ны¦ јазаєстан Республикасыны¦ Конституциясына сЎйкестiгi туралы. јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1996 жыл¬ы 11 шiлдедегi N 3/1

 
артқа   жоғарыға   негізгі үйге