kazruseng
Соттардың өтініштерін қарау

јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есiнi¦ 1997 жыл¬ы 24 аєпанда¬ы N 1/2 јаулысына јарсылы¬ы туралы

јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1997 жыл¬ы 17 наурызда¬ы N 1/3

јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi єµрамында ТЈра¬а Ю.А.Ким, Ке¦ес мЇшелерi Н.И.Акуев, О.ј.Ыєсанов, В.В.Мамонов, С.­.Темiрболатов, В.Д.Шопиннi¦ єатысуымен јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 73-бабы 4-тарма¬ыны¦ жЎне јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ Конституциялыє за¦ кЇшi бар "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi туралы" Жарлы¬ы 38-бабыны¦ 2-тарма¬ы 1) тармаєшасыны¦ негiзiнде жабыє мЎжiлiсте јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есiнi¦ 1997 жыл¬ы 24 аєпанда¬ы јазає КСР-iнi¦ Азаматтыє iс жЇргiзу кодексiнi¦ 310-бабын конституциялыє емес деп тану¬а єатысты N 1/2 јаулысына јарсылы¬ын єарап, µй¬арды:
јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi Мবыстау облыстыє сотыны¦ Јтiнiшi бойынша 1997 жыл¬ы 24 аєпанда¬ы N 1/2 јаулысымен јазає КСР Азаматтыє iс жЇргiзу Кодексiнi¦ 115 жЎне 310 баптарын конституциялыє емес, јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 77-бабы 3-тарма¬ыны¦ 3) тармаєшасында тµжырымдал¬ан адам жЎне азамат єµєы¬ына єысым жасайды деп таны¬ан болатын.
1997 жыл¬ы 12 наурызда јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есiне јазаєстан Республикасыны¦ Президентi Н.ў.Назарбаевты¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ атал¬ан јаулысында јазає КСР-iнi¦ Азаматтыє iс жЇргiзу кодексiнi¦ 310-бабына єатысты оны конституциялыє емес деп таны¬анына јарсылы¬ы келiп тЇстi.
јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ јарсылы¬ында јазає КСР-iнi¦ АIЖК-нi¦ 310-бабын конституциялыє емес деп тануды¦ сенiмсiз екенiн, осы¬ан байланысты Конституцияны¦ 77-бабыны¦ 3-тарма¬ы 3) тармаєшасында¬ы келтiрiлген норма бланкеттi болып табылатынын, я¬ни соттылыєты белгiлейтiн наєты зবа сiлтеме бары туралы пiкiр айтыл¬ан болатын.
АIЖК-нi¦ 310-бабында кЈрсетiлгендей, екiншi сатыда¬ы сотты¦ тЈменгi сотты¦ iстi бiрiншi сатыда єарауы Їшiн Јз Јндiрiсiне єабылдауын єайталап бµзуы Конституцияны бµзу болып табылмайды, Јйткенi за¦ бойынша iстi¦ жа¦а соттылы¬ы єарастырылып отыр. Мµндай жа¬дайда тараптарды¦ келiсiмi талап етiлмейдi, я¬ни сотты болушылыєты¦ Јзгермейтiн єа¬идасын саєтау єамтамасыз етiледi.
јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ јарсылыє бiлдiруiн єарауды¦ нЎтижесiнде АIЖК-нi¦ 310-бабыны¦ конституциялыє емес жЈнiндегi Конституциялыє Ке¦естi¦ шешiмi јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 73-бабыны¦ 4-тарма¬ында кЈрсетiлген јарсылыє бiлдiрудi же¦у Їшiн єажеттi дауыс санын ала алмады. Я¬ни, Конституциялыє Ке¦естi¦ 1997 жыл¬ы 24 аєпанда¬ы АIЖК-нi¦ 310-бабын конституциялыє емес деп тану жЈнiндегi N 1/2 єаулысы Конституцияны¦ 73-бабы 4-тарма¬ыны¦ нормасына сЎйкес єабылданбады деп табылады.
Жо¬арыда айтыл¬андарды¦ негiзiнде, јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 73-бабы 4-тарма¬ын жЎне јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ конституциялыє за¦ кЇшi бар "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi туралы" Жарлы¬ыны¦ 38-бабы 3-тарма¬ын басшылыєєа ала отырып, Конституциялыє Ке¦ес єаулы етедi:
1. јазаєстан Республикасыны¦ Президентi Н.ў.Назарбаевты¦ 1997 жыл¬ы 10 наурызда¬ы јарсылыє бiлдiруiн же¦е алмау¬а байланысты јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есiнi¦ 1997 жыл¬ы 24 аєпанда¬ы "Мবыстау облыстыє сотыны¦ јазає КСР АIЖК-нi¦ 115 жЎне 310 баптарыны¦ Конституция¬а сЎйкес еместiгiн тану жЈнiндегi Јтiнiшi (µсынысы) туралы" N 1/2 єаулысыны¦ јазає КСР АIЖК-нi¦ 310-бабын конституциялыє емес деп тану бЈлiгi єабылданбады деп табылсын.
2. јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есiнi¦ 1997 жыл¬ы 24 аєпанда¬ы N 1/2 єаулысы јазає КСР АIЖК-нi¦ 310-бабын конституциялыє емес деп тануды єоспа¬анда оны єабылда¬ан кЇн 1997 жыл¬ы 24 аєпанынан бастап кЇшiне енедi.
 
артқа   жоғарыға   негізгі үйге