kazruseng
Соттардың өтініштерін қарау

јазаєстан Республикасы Жо¬ар¬ы Сотыны¦ јазає КСР Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексіні¦ 261-бабыны¦ Їшінші бЈлігін конституциялыє емес деп тану туралы µсынымы туралы

јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1998 жыл¬ы 27 єараша N 14/2

јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі єµрамында Ке¦ес ТЈра¬асы Ю.Ким жЎне Ке¦ес мЇшелері Ж.Бµсырманов, О.Ыєсанов, В.Мамонов, С.Темірболатов жЎне В.Шопин єатысєан ашыє отырысында јазаєстан Республикасы Конституциясы 72-бабыны¦ 2-тарма¬ына жЎне јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 17-бабы 4-тарма¬ыны¦ 1) тармаєшасына сЎйкес јазаєстан Республикасы Жо¬ар¬ы Сотыны¦ јазає КСР Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексіні¦ 261-бабыны¦ Їшінші бЈлігін конституциялыє емес деп тану туралы µсынымын єарап, мынаны АНЫјТАДЫ:
јазаєстан Республикасы Жо¬ар¬ы Соты јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 78-бабына сЎйкес јазає КСР Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексіні¦ 261-бабыны¦ Їшінші бЈлігін конституциялыє емес деп тану туралы Конституциялыє ке¦еске 1998 жыл¬ы 25 єарашада µсыным жасады.
Республика Жо¬ар¬ы Сотыны¦ µсыныммен Јтінім жасауына Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексті¦ 188-2-бабы бойынша жауапкершілікке тартыл¬ан азамат ў.М.јажыгелдинні¦ Ўкімшілік єµєыє бµзушылыє туралы ісіні¦ адвокаттарды¦ арыздары бойынша осы атал¬ан сотта єайта єаралуы себеп бол¬ан.
ёсынымда за¦ мен сот алдында азаматтарды¦ те¦ екені туралы конституциялыє ережелерді бµза отырып, Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексті¦ 261-бабыны¦ Їшінші бЈлігі 52, 148, 164 жЎне басєа да баптар бойынша жауапкершілікке тартыл¬ан адамдарды¦ іс єарал¬ан кезде міндетті тЇрде єатысу¬а тиістілігін, ал шаєыру бойынша єатысудан жалтар¬ан жа¬дайда мЎжбЇрлеп алып келуге µшыратылуы мЇмкіндігін кЈздейді деп дЎлелденген.
Жо¬ар¬ы Сотты¦ пікірі бойынша єµєыє бµзушылыє тек жекелеген тЇрлері бойынша жЎне тек жекелеген адамдар¬а єатысты тиісті орган¬а келу мЎселелеріндегі міндеттілік пен мЎжбЇрлеу, сондай-ає органдарды¦ жалтаруды бµлтартпау бойынша міндеті Конституциямен баянды етілген адамны¦ жЎне азаматты¦ єµєыєтарына єайшы келеді, осы адамдарды¦ єµєы¬ына кЈрінеу нµєсан келтіреді.
Баяндамашы - Ке¦ес мЇшесі С.Темірболатовты¦ хабарламасын ты¦дап жЎне Жо¬ар¬ы Сотты¦ µсынымы бойынша материалдарды єарай келіп, Конституциялыє Ке¦ес сот дЎлелдемелерін негізді деп табады жЎне мынаны ескереді:
јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 14-бабыны¦ 1-тарма¬ы за¦ мен сот алдында жµртты¦ бЎрі те¦ екенін белгілейді. Конституцияны¦ осы бабыны¦ 2-тарма¬ында былай деп жазыл¬ан: "Тегіне, Ўлеуметтік, лауазымдыє жЎне мЇліктік жа¬дайына, жынысына, нЎсіліне, µлтына, тіліне, дінге кЈзєарасына, нанымына, тµр¬ылыєты жеріне байланысты немесе кез-келген Јзге жа¬даяттар бойынша ешкімді ешєандай кемсітуге болмайды".
Осы Конституциялыє нормалар кез-келген Јзге жа¬даяттар¬а єарамастан адамны¦ жЎне азаматты¦ за¦ мен сот алдында єµєыєтары те¦ екенін кЈрсетеді.
Демек, адамды сот жауапкершілігіне тартєанда осы конституциялыє нормалар ешєандай шектеусіз, Республика Конституциясыны¦ 39-бабыны¦ 3-тарма¬ына сЎйкес жЇзеге асырылу¬а тиіс. Сот істері бойынша іс єоз¬ал¬анда за¦ мен сот алдында жµртты¦ бЎріні¦ те¦дігі туралы конституциялыє талап та саєталу¬а тиісті.
Алайда, егер Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексті¦ 261-бабыны¦ екінші бЈлігінде істі жауапєа тартыл¬ан адамны¦ єатысуынсыз єарау мЇмкіндігі кЈзделсе, Кодексті¦ осы бабыны¦ Їшінші бЈлігінде осы ережеге кере¬ар, Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы кодексті¦ осы бЈлігінде айтыл¬ан баптары бойынша жауапкершілікке тартыл¬ан адамдар оларды¦ істері єарал¬ан кезде єатысу¬а міндетті деп жазыл¬ан.
Конституциялыє Ке¦ес Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы кодексті¦ осы нормасында сот алдында те¦сіздік белгіленген деп санайды.
Сонымен, жо¬арыда баяндал¬андар Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексті¦ 261-бабыны¦ Їшінші бЈлігінде бекітілген за¦ нормасы адамны¦ жЎне азаматты¦ конституциялыє єµєыєтары мен бостандыєтарына нµєсан келтіретіндіктен јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 14-бабына жЎне 39-бабыны¦ 3-тарма¬ына єайшы келеді деп пайымдау¬а мЇмкіндік береді.
Баяндал¬анны¦ негізінде жЎне јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 31-33-баптарын басшылыєєа ала отырып, Конституциялыє Ке¦ес јАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 1984 жыл¬ы 22 наурызда єабылдан¬ан јазає КСР Ўкімшілік єµєыє бµзушылыєтар туралы Кодексіні¦ 261-бабыны¦ Їшінші бЈлігі јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 14-бабымен баянды етілген адамны¦ жЎне азаматты¦ єµєы¬ы мен бостанды¬ына нµєсан келтіретіндіктен конституциялыє емес деп танылсын.
2. јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 39-бабыны¦ 2-тарма¬ына сЎйкес Конституциямен баянды етілген адамны¦ жЎне азаматты¦ єµєы¬ы мен бостанды¬ына нµєсан келтіреді деп таныл¬ан за¦дар конституциялыє емес болып табыл¬андыєтан Јзіні¦ за¦дыє кЇшін жояды жЎне єолдану¬а жатпайды. Мµндай зবа негізделген соттарды¦ жЎне басєа єµєыє єолдану органдарыны¦ шешімдері орындалу¬а жатпайды.
3. јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 74-бабыны¦ 3-тарма¬ына сЎйкес єаулы єабылдан¬ан кЇннен бастап кЇшіне енеді, Республиканы¦ бЇкіл аума¬ында жалпы¬а міндетті болып табылады жЎне јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 38-бабыны¦ 2 жЎне 3-тармаєтарында кЈзделген жа¬дайларды есепке ала отырып, ша¬ымдану¬а жатпайды.
 
артқа   жоғарыға   негізгі үйге