kazruseng
Конституцияны ресми түсіндіру

јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 3-тармаєшасына ресми тЇсiндiрме беру туралы

јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦естi¦ јаулысы 1996 жыл¬ы 24 желтоєсанда¬ы N 9/2

јµрамында Конституциялыє Ке¦естi¦ ТЈра¬асы Ю.А.Ким жЎне Конституциялыє Ке¦естi¦ мЇшелерi Н.И.Акуев, О.ј.Ихсанов, В.В.Мамонов, С.Н. СЎбiкенов, С.­.Темiрболатов, В.Д.Шопин, јазаєстан Республикасы Премьер-Министрiнi¦ Јкiлi, јазаєстан Республикасы јаржы министрiнi¦ орынбасары Р.ј.Тоєсейiтовтi¦; јазаєстан Республикасы Республикасыны¦ Парламентi МЎжiлiсiнi¦ Јкiлi, депутат И.К.Елекеевтi¦; экономика ¬ылымдарыны¦ докторы - маман В.Д.Мельниковты¦ єатысумен, јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 72-бабыны¦ 1-тарма¬ыны¦ 4-тармаєшасын жЎне "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi туралы" јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ конституциялыє за¦ кЇшi бар Жарлы¬ыны¦ 17-бабы 3-тарма¬ыны¦ 1-тармаєшасын басшылыєєа ала отырып, јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi ашыє отырыста јазаєстан Республикасыны¦ Премьер-Министрi ў.М.јажыгелдиннi¦ јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасына ресми тЇрде тЇсiндiрме беру жЈнiндегi Јтiнiшiн єарады.
Баяндамашы - Конституциялыє Ке¦естi¦ мЇшесi Н.И.Акуевтi¦ хабарламасын, Јтiнiш субъектiсi мен Парламент МЎжiлiсi Јкiлдерiнi¦ тЇсiнiктемесiн, маман В.Д.Мельниковты¦ єорытынды пiкiрiн ты¦дай келiп, єолда бар жады¬аттарды оєып-зерттей келiп, јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi мыналарды аныєтады:
1996 жыл¬ы єарашаны¦ 26-сында јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есiне јазаєстан Республикасыны¦ Премьер-Министрi ў.М.јажыгелдиннi¦ јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасына ресми тЇсiндiрме беру жЈнiндегi Јтiнiшi келiп тЇстi. ¤тiнiште республикалыє бюджет жЎне республикалыє бюджеттi орындау жЈнiндегi есеп бiр жылдыє мерзiм дегендi бiлдiредi деп тЇсiнуге бола ма деген мЎселе єойылады.
јазаєстан Республикасы Премьер-Министрiнi¦ орынбасары - јаржы министрi А.С.Павловты¦ Јтiнiшке єоса берiлген баяндау хатында "Бюджеттiк жЇйе туралы" јазаєстан Республикасы За¦ыны¦ жобасын талєылау барысында Парламент МЎжiлiсiнi¦ депутаттары јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасына єатысты мЎселе єойыл¬анды¬ын, онда республикалыє бюджеттi Парламент бiр жыл¬а бекiтедi деп белгiленбегенiн атап кЈрсетедi. За¦ны¦ атал¬ан жобасыны¦ редакциясында республикалыє бюджеттi е¦ єысєа кезе¦ге (жарты жыл, тоєсан, ай) де бекiту µсыныл¬ан. Бµдан басєа, республикалыє бюджеттi¦ бiр айда¬ы, тоєсанда¬ы жЎне бiр жылда¬ы орындалуы жайлы есеп, тЇсiндiрме жазбасымен, сондай-ає о¬ан єоса берiлетiн барлыє єµжаттарды Парламент белгiлеген мерзiмде јазаєстан Республикасыны¦ Парламентi мен Есеп комитетiне тапсырып отыруы жайлы мЎселе єойылуда.
јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасын талдау кезiнде Конституциялыє Ке¦ес мыналарды ескередi:
Конституцияны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасында: Палаталарды¦ бiрлескен отырысында Парламент: "Республикалыє бюджеттi жЎне °кiмет пен Республикалыє бюджеттi¦ атєарылуын баєылау жЈнiндегi Есеп комитетiнi¦ бюджеттi¦ атєарылуы туралы есептерiн бекiтедi", - деп жазыл¬ан жЎне бюджеттi белгiлi бiр кезе¦ге бекiту жЈнiндегi жЎне со¬ан байланысты оны¦ орындалуы туралы есеп берудi¦ мерзiмдiлiгi жЈнiнде наєты атап кЈрсетiлмеген. Бµл мерзiмдердi єолданылып жЇрген за¦дар белгiленген.
јазаєстан Республикасыны¦ 1991 жыл¬ы желтоєсанны¦ 17-сiндегi "јазаєстан Республикасыны¦ бюджеттiк жЇйесi туралы" За¦ыны¦ 3-бабыны¦ II-тарма¬ында "Бюджет бiр жыл¬а жасалады. Бюджеттiк жыл єа¦тарды¦ 1-iнен басталып, желтоєсанны¦ 31-iнде аяєталады", - деп белгiленген. Сонымен бiрге јазаєстан Республикасыны¦ атал¬ан за¦ыны¦ 12-бабы 3-тарма¬ында Парламент °кiметтi¦ баяндамасы, Парламенттi¦ тиiстi комитетiнi¦ єорытынды пiкiрi мен єосымша баяндамасы негiзiнде республикалыє бюджеттi¦ орындалуы жЈнiндегi есептi єарап, бекiтедi, - деп кЈрсетiлген.
јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ Жарлы¬ымен 1996 жыл¬ы сЎуiрдi¦ 19-ында бекiтiлген "Республикалыє бюджеттi¦ орындалуын баєылау жЈнiндегi Есеп комитетi туралы Ереженi" 10-тарма¬ыны¦ 2-тармаєшасында Јз Јкiлеттiктерiн iске асыру Їшiн Есеп комитетiнi¦ ТЈра¬асы мен мЇшелерi "јазаєстан Республикасыны¦ Парламентiне республикалыє бюджеттi¦ орындалуы жЈнiндегi жылдыє есептi єабылдау¬а єµєыєты. Есеп комитетiнi¦ жылдыє есебi Јзiнi¦ мазмµны мен сипаты жЈнiнен °кiметтi¦ берген есебi бойынша єорытынды болып табылады".
Жо¬арыда баяндал¬ан жайттар негiзiнде жЎне јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 72-бабы 1-тарма¬ыны¦ 4-тармаєшасын, "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi туралы" јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ конституциялыє за¦ кЇшi бар Жарлы¬ыны¦ 33, 37, 38-баптарын басшылыєєа ала отырып, јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасына ресми тЇсiндiрме беруге байланысты јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi єаулы етедi:
1. јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 53-бабыны¦ 2-тармаєшасын былай деп тЇсiну керек: јазаєстан Республикасыны¦ бюджеттiк жЇйесi туралы єолданылып жЇрген за¦дар¬а сЎйкес Парламент Палаталарды¦ бiрлескен отырысында республикалыє бюджеттi бiр жыл¬а жЎне °кiмет пен республикалыє бюджеттi¦ орындалуын баєылау жЈнiндегi Есеп комитетiнi¦ республикалыє бюджеттi¦ орындалуы туралы жылдыє есебiн бекiтедi.
2. "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi туралы" јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ Конституциялыє за¦ кЇшi бар Жарлы¬ыны¦ 38-бабыны¦ 1-тарма¬ына сЎйкес, бµл јаулы єабылдан¬ан кЇннен бастап кЇшiне енедi, Республиканы¦ барлыє аума¬ында жалпы¬а бiрдей мiндеттi, Їзiлдi-кесiлдi жЎне ша¬ымдану¬а жатпайтын болып табылады.
3. "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есi туралы" јазаєстан Республикасы Президентiнi¦ конституциялыє за¦ кЇшi бар Жарлы¬ыны¦ 41-бабы 1-тарма¬ыны¦ 2-тармаєшасына сЎйкес бµл јаулы ресми республикалыє басылымдарда єазає жЎне орыс тiлдерiнде жариялану¬а жатады.
 
артқа   жоғарыға   негізгі үйге