kazruseng
Конституцияны ресми түсіндіру

јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ына ресми тЇсіндірме беру туралы

јАУЛЫ јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі 1999 жыл¬ы 15 наурыз N 1/2

јазаєстан Республикасы Конституциялыє Ке¦есі єµрамында Ке¦ес ТЈра¬асы Ю.А.Ким, Ке¦ес мЇшелері Н.І.¤кеев, Ж.Д.Бµсырманов, О.ј.Ыєсанов, В.В.Мамонов, С.­.Темірболатов, В.Д.Шопин єатысєан, јазаєстан Республикасы Парламентіні¦ депутаттары В.Н.Веснинні¦, Н.С.Каптильді¦ жЎне А.М.Рамазановты¦ єатысуымен Јзіні¦ ашыє отырысында јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 72-бабы 1-тарма¬ыны¦ 4) тармаєшасы жЎне јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 17-бабы 3-тарма¬ыны¦ 1) тармаєшасы негізінде јазаєстан Республикасы Парламентіні¦ елу тЈрт депутатыны¦ јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ына ресми тЇсіндірме беру туралы Јтінімін єарады.
Баяндамашы - Конституциялыє Ке¦есті¦ мЇшесі В.Д.Шопинні¦ хабарламасын, Јтінім субъектісі - јазаєстан Республикасы Парламентіні¦ мЇддесін білдіруші депутаттар В.Н.Веснинні¦, Н.С.Каптильді¦ жЎне А.М.Рамазановты¦ сЈйлеген сЈздерін ты¦дап, Конституциялыє Ке¦ес мынаны аныєтады:
1999 жыл¬ы 15 аєпанда јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есіне јазаєстан Республикасы Парламентіні¦ бір топ депутатыны¦ єазіргі жµмыс істеп жатєан Парламент депутаттарыны¦ Јкілеттігі мерзіміне јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ы нормасыны¦ єолданылуына єатысты ресми тЇсіндірме беру туралы Јтінімі келіп тЇсті.
јолданылып келген јазаєстан Республикасы Конституциясы нормаларын жЎне єаралып отыр¬ан мЎселе бойынша басєа да материалдарды зерделей келіп, Республика Парламенті депутаттары Јкілдеріні¦ сЈйлеген сЈздерін ты¦дап, Конституциялыє Ке¦ес мынаны негізге алады.
"јазаєстан Республикасы Конституциясына Јзгерістер мен толыєтырулар енгізу туралы" 1998 жыл¬ы 10 єазанда¬ы јазаєстан Республикасыны¦ За¦ы жариялан¬ан кЇннен бастап кЇшіне енген јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ы Сенат депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзімін - алты жыл, МЎжіліс депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзімін - бес жыл деп белгіледі.
јазіргі жµмыс істеп жатєан јазаєстан Республикасы Парламенті МЎжілісіні¦ депутаттары жЎне Сенатты¦ сайланатын депутаттарыны¦ жартысы 1995 жыл¬ы желтоєсанда сайлан¬ан, Сенатты¦ сайланатын депутаттарыны¦ екінші жартысы 1995 жыл¬ы 30 тамызда¬ы редакциясында¬ы јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 49-бабыны¦ 2-тарма¬ына жЎне 95-бабына сЎйкес 1997 жыл¬ы єазанда тЈрт жыл мерзімге сайлан¬ан.
јолданылып жЇрген Конституцияны¦ єорытынды жЎне Јтпелі ережелеріні¦ 95-бабыны¦ 1-тарма¬ында бірінші сайлан¬ан Сенат депутаттарыны¦ жартысы тЈрт жыл мерзімге, депутаттарды¦ екінші жартысы екі жыл мерзімге сайланады деп кЈрсетілген. Конституцияны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ы белгілеген, осы норма¬а сЎйкес Сенат депутаттарыны¦ алты жыл Јкілеттік мерзімі єазіргі жµмыс істеп жатєан Парламент Сенатыны¦ депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзіміне єолданылмайды.
Бірінші сайлан¬ан Парламент МЎжілісі депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзіміне єатысты єолданылып жЇрген Конституцияда ешєандай нµсєау жоє, оны¦ Їстіне Конституцияны¦ єорытынды жЎне Јтпелі ережелеріні¦ 95-бабы 2-тармаєпен толыєтырыл¬ан, о¬ан сЎйкес партиялыє тізімдер негізінде Парламент МЎжілісі депутаттарын сайлау туралы ережелер екінші сайлан¬ан Парламент МЎжілісі депутаттарын сайлаудан бастап єолданылады. Республика Парламенті депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзімін µзарта отырып, за¦ шы¬арушы бірінші сайлан¬ан Парламент МЎжілісі депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзімін кЈрсетпегендіктен 1995 жыл¬ы 30 тамызда¬ы редакциясында¬ы јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 49-бабыны¦ 2-тарма¬ына сЎйкес 1995 жыл¬ы 9 желтоєсанда¬ы сайлан¬ан тЈрт жылдыє Јкілеттік мерзімі олар¬а да єолданылатын болады.
Баяндал¬анны¦ негізінде, јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 72-бабы 1-тарма¬ыны¦ 4) тармаєшасын, јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 33, 37, 38-баптарын басшылыєєа ала отырып, јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабыны¦ 5-тарма¬ы нормасына ресми тЇсіндірме беруге байланысты јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі єаулы етеді:
1. Сенат депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзімін - алты жыл, МЎжіліс депутаттарыны¦ Јкілеттік мерзімін - бес жыл деп белгілеген јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 50-бабы 5-тарма¬ыны¦ нормасын бµл мерзімдер єазіргі жµмыс істеп жатєан јазаєстан Республикасы Парламентіні¦ депутаттарына єолданылмайды деп тЇсіну єажет.
2. јазаєстан Республикасы Конституциясыны¦ 74-бабыны¦ 3-тарма¬ына сЎйкес осы єаулы єабылдан¬ан кЇннен бастап кЇшіне енеді, Республиканы¦ бЇкіл аума¬ында жалпы¬а бірдей міндетті, тЇпкілікті болып табылады жЎне јазаєстан Республикасы Президентіні¦ "јазаєстан Республикасыны¦ Конституциялыє Ке¦есі туралы" конституциялыє за¦ кЇші бар Жарлы¬ыны¦ 38-бабыны¦ 2 жЎне 3-тармаєтарында кЈзделген жа¬дайларды ескере отырып, ша¬ымдану¬а жатпайды.
 
артқа   жоғарыға   негізгі үйге